Máy Chủ : Ares

Exp : 5000 ~ Drop : 50%

Máy Chủ : Bất Diệt

Exp : 9999 ~ Drop : 50%